Over mezelf

Over mezelf

Bij politiek is voor mij altijd de “sluier van ontwetendheid” van John Rawls leidend geweest bij politieke keuzes. In zijn boek “theorie van rechtvaardigheid” beschrijft hij hoe je eigenlijk zonder besef van je eigen situatie politieke keuzes zou moeten kunnen maken.

In deze denkbeeldige situatie, die Rawls de original position noemt, bevinden we ons onder een sluier van onwetendheid: we weten niet of we arm of rijk zijn, jong of oud, slim of dom, allochtoon of autochtoon. Kortom, we weten niet in welke maatschappelijke positie we ons bevinden. Daardoor is in de original position ons eigen belang in ieders belang.

https://www.filosofie.nl/filosoof/john-rawls/

Het creëren van gelijke kansen om te worden wie je kunt aan de ene kant en het beschermen van diegenen die door wat voor reden die kansen niet kunnen benutten staat daarbij centraal. Gelijkheid is niet het doel maar diegenen die de kansen hebben gekregen en benut. moeten ook bijdragen aan een menswaardig bestaan van degenen die minder gelukkig zijn geweest.

Juist in de gemeente heeft beleid vaak direct invloed op de directe levenssfeer van mensen. Politiek doet hier vaak heel praktisch toe. Onderwerpen als de wooncrisis, toeslagenschandaal of de crisis in de jeugdzorg leiden tot grote problemen op lokaal niveau. Hierbij is de basis van de sociaal democratie, het verbinden van het recht op een menswaardig bestaan met de solidariteit tussen kansrijken en kansarmen vaak het juiste antwoord. En daar wil ik me als raadslid graag voor inzetten.